Pravidlá spracúvania osobných údajov

 

Stanovené v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a podľa § 13 ods.1 písm. a) zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoOU“).

PREAMBULA

Spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. svedčí podľa nariadenia GDPR postavenie Prevádzkovateľa, keďže v právnom vzťahu s Členom vernostného programu a s respondentmi reklamných videí určuje účel a prostriedky spracúvania jeho osobných údajov.

Členovi vernostného programu a respondentovi reklamných videí,  ako fyzickej osobe svedčí z dôvodu spracúvania jeho osobných údajov postavenie dotknutej osoby.

Účelom týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov je splnenie všetkých povinností spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o.- prevádzkovateľa voči:

 • členovi vernostného programu FRESH,
 • respondentovi reklamných videí vyhotovovaných na účely propagácie značky FRESH s návštevníkovi predajní patriacich do skupiny predajní FRESH, ktorí sú dotknutou osobou podľa nariadenia GDPR a ZoOU.

OBSAH:

 1. Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
 2. Poučenia
 3. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov – Vernostný program FRESH
 4. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov – Účasť v reklamných videách FRESH
 5. Poučenie pre návštevníkov webového sídla - Cookies
 1. INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

  1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa:

   Prevádzkovateľ:

   Obchodné meno: Potraviny FRESH s.r.o.,
   sídlo: Textilná 1, Košice 040 12,
   IČO: 45 601 739,
   Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 25839/V

   Zástupca Prevádzkovateľa:

   Ing. Ondrej Šuňavský, riaditeľ, email: sunavsky@freshobchod.sk

  2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

   Zodpovedná osoba:

   advokátska kancelária AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, Košice 040 01

   JUDr. Lukáš Labaš - labas@azariova.sk - tel.: 0908 177 710

   JUDr. Róbert Ružbašán - ruzbasan@azariova.sk - 0918 377 660

  3. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

    

   Účel spracúvania

   Právny titul

   1.

   Zaradenie do informačného systému členov vernostného programu FRESH Karta IS Vernostný systém.

   Čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR - vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento konkrétny účel.

   2.

   Vykonávanie priameho marketingu najmä v podobe marketingových ponúk a prieskumov telefonicky aj e-mailom, prostredníctvom SMS alebo MMS správ. Za uvedeným účelom budú Potraviny FRESH s.r.o. spracovávať osobné údaje v osobitnom informačnom systéme pre marketingové aktivity (ďalej aj ako „IS Marketingové aktivity“)

   Čl. 6 ods.1. písm. f) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. – prevádzkovateľa.

   3.

   Vytváranie, upravovanie a  zverejňovanie  videozáznamov na propagáciu Prevádzkovateľa a propagáciu značky „FRESH“ pričom v uvedených videozáznamoch budú účinkovať zákazníci predajní FRESH alebo iné fyzické osoby ako respondenti odpovedajúci na otázky alebo vyjadrujúci svoj názor. Videá budú zverejňované na webovom sídle Prevádzkovateľa alebo na profiloch Prevádzkovateľa evidovaných na sociálnych sieťach na internete.

   Čl. 6 ods.1. písm. a) nariadenia GDPR - súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na tento konkrétny účel.

  4. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba.

   Potraviny FRESH s.r.o. – prevádzkovateľ identifikoval svoj oprávnený záujem, na základe ktorého založil právny titul spracúvania osobných údajov v realizácii priameho marketingu smerom k členom vernostného programu – dotknutým osobám.

  5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

   • spoločnosť LABAŠ s.r.o., so sídlom Textilná 1, Košice 040 01, IČO: 36 183 181
   • spoločnosť webex.digital s.r.o., so sídlom Ostrovského 2, 040 01 Košice – Juh, IČO: 48 329 461
  6. Doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie.

   Potraviny FRESH s.r.o. budú uchovávať osobné údaje člena vernostného programu – dotknutej osoby počas členstva vo vernostnom programe.

   Potraviny FRESH s.r.o. budú uchovávať osobné údaje respondenta reklamných videí – dotknutej osoby počas doby 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracúvanie, pokiaľ nedôjde k odvolaniu súhlasu dotknutej osoby skôr.
  7. Dotknutá osoba (t.j. člen vernostného programu alebo respondent reklamných videí) má právo požadovať od spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. – prevádzkovateľa:

   • prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby - Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov.
   • opravu alebo obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov - Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Sme povinní vykonať opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po Vašej žiadosti.
   • vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné:
    • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
    • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
    • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   • obmedzenie spracúvania osobných údajov - Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
    • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
    • spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
    • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   • namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov - Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašii právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže me nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, ak uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
   • ako aj právo na prenosnosť údajov - Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť osobných údajov údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  8. Ak je spracúvanie založené na súhlase člena vernostného programu – dotknutej osoby, tá môže kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  9. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 ZoOU - t. j. máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

  10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov:

   • Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou členstva vo vernostnom programe spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. V prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. nebudú môcť registrovať subjekty do vernostného programu, keďže nevyhnutnou podmienkou registrácie je spracúvanie osobných údajov. V tomto zmysle má poskytovanie osobných údajov charakter zmluvnej požiadavky.

   • Poskytovanie osobných údajov pre účasť v reklamných videách nie je zmluvnou požiadavkou. Je na rozhodnutí každej dotknutej osoby či sa rozhodne zúčastniť nahrávania reklamného videa a pokiaľ pre taký účel udelí svoj súhlas, tak iba v takom prípade Prevádzkovateľ nahrá s takouto dotknutou osobou reklamné video. 
  11. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu – člena vernostného programu:

   Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. určí základné kritériá (frekventovanosť nákupov, objem nákupov, čas nákupov atď.), podľa ktorých sa bude uskutočňovať automatické rozhodovanie vrátane profilovania.

   Na základe výstupu získaného automatickým rozhodovaním vrátane profilovania uskutoční spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. – prevádzkovateľ úkony priameho marketingu, v dôsledku ktorých tak dôjde ku kontaktu s členom vernostného programu – dotknutou osobou.

   Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby – respondenta reklamného videa, teda pri spracúvaní osobných údajov pre účely vytvárania, upravovania a  zverejňovania videozáznamov na propagáciu Prevádzkovateľa a propagáciu značky „FRESH“, nedochádza ku automatickému rozhodovaniu, ani ku profilovaniu.

 1. POUČENIA

  1. Priamy marketing

   V zmysle bodu 47 nariadenia GDPR možno spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považovať za oprávnený záujem spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. a to najmä z dôvodu existencie relevantného a primeraného vzťahu, ktorom člen vernostného programu – dotknutá osoba vystupuje vo vzťahu k spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. – prevádzkovateľ v postavení klienta.

   Na základe právneho titulu oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a podľa § 13 ods.1 písm. f) ZoOU budú Potraviny FRESH s.r.o. spracúvať osobné údaje aj za účelom vykonávania priameho marketingu v podobe priameho marketingu, marketingových prieskumov telefonicky aj e-mailom, prostredníctvom SMS alebo MMS správ. Za uvedeným účelom budú Potraviny FRESH s.r.o. spracovávať osobné údaje v osobitnom informačnom systéme pre marketingové aktivity (ďalej aj ako „IS Marketingové aktivity“).

  2. Člen vernostného programu - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

   Ak člen vernostného programu - dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať Prevádzkovateľom – spoločnosťou Potraviny FRESH s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 2. UDELENIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - VERNOSTNÝ PROGRAM FRESH

  1. Vyjadrením súhlasu, udeľuje držiteľ FRESH karty spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o., v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. a)  nariadenia GDPR a podľa ust. § 13 ods.1 písm. a) ZoOU súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri registrácii do vernostného programu (Pohlavie, Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu, Telefónne číslo, e-mailová adresa), ako aj údajov o svojich obchodných zvyklostiach počas celého trvania členstva v programe FRESH Karta, a to na účel členstva v programe FRESH Karta v súlade s všeobecnými podmienkami členstva uvedenými v registračnom formulári a na účel zaradenia do informačného systému členov vernostného programu FRESH Karta IS Vernostný systém. Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú, a to na dobu trvania členstva vo vernostnom programe.

  2. Člen vernostného programu - dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  3. Člen vernostného programu – dotknutá osoba vyjadrením súhlasu týmto dáva výslovný súhlas na automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 ods.2 písm. c) nariadenia GDPR. Právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie je možné uplatniť u zodpovednej osoby prevádzkovateľa.

 3. UDELENIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - ÚČASŤ V REKLAMNÝCH VIDEÁCH FRESH

  1. Vyjadrením súhlasu, udeľuje účastník, resp. respondent reklamných videí FRESH spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o., v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. a)  nariadenia GDPR a podľa ust. § 13 ods.1 písm. a) ZoOU súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri udelení ústneho súhlasu na videozáznam (podobizeň a hlas dotknutej osoby), a to na účel vytvárania, upravovania a  zverejňovania videozáznamov na propagáciu Prevádzkovateľa a propagáciu značky „FRESH“, a to na webovom sídle Prevádzkovateľa alebo na profiloch Prevádzkovateľa evidovaných na sociálnych sieťach na internete, pričom v uvedených videozáznamoch bude účinkovať dotknutá osoba ako zákazník predajne FRESH alebo ako respondent odpovedajúci na otázky alebo vyjadrujúci svoj názor. Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú, a to na dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.
  2. Respondent reklamného videa - dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
  3. Respondent reklamného videa – dotknutá osoba bol upovedomený, že jeho osobné údaje nebudú podliehať automatickému individuálnemu rozhodovaniu, ani profilovaniu.
 4. POUČENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÉHO SÍDLA - COOKIES

 1. Webová stránka freshobchod.sk používa „cookies“.

 2. Cookies sú súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.

 3. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám.

 4. Cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý udelíte po otvorení webstránky freshobchod.sk.

 5. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

 6. Používame nasledovné cookies:

  • Google analytics – za účelom analytiky webovej stránky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ tzv. oprávnený záujem našej spoločnosti, ktorý je založený na súhlase so spracúvaním osobných údajov, ktorý sa udeľuje kliknutím na príslušnú ikonku pri prvom otvorení webstránky. Účelom je získanie analytických údajov o návštevnosti stránky a pod.

  • automatické vyhľadávanie predajní za účelom zobrazenie najbližšej predajne FRESH. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ tzv. oprávnený záujem našej spoločnosti, ktorý je založený na záujme poskytovať len aktuálne informácie svojim zákazníkom o najbližších predajniach. Z uvedeného dôvodu bude pri načítaní webstránky získaná Vaša poloha, aby bolo možné ukázať Vám najbližšiu predajňu FRESH.

  • YouTube.com - nakoľko na našej stránke môžu byť umiestnené videá z YouTube, kliknutím na video budete presmerovaní priamo na stránku youtube.com. Naša spoločnosť nemá dosah na spracovanie osobných údajov na stránke youtube.com, ktorý prevádzkuje samostatná spoločnosť Google Inc. Bližšie informácie nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=ZZ

  • Šifrovanie - v rámci cookies máme zavedené aj šifrovanie, to znamená, že údaje, ktoré nám poskytnete budú prenášané v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL, aby neboli vystavené možnosti zneužitia. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ tzv. oprávnený záujem našej spoločnosti zabezpečiť bezpečnosť Vašich údajov

JUDr. Lukáš Labaš, labas@azariova.sk

Vyhľadať predajňu Fresh